CAFE LUNA

조회수 3946HOUSE PLAN

1. 용    도 : 카페

2. 구   조 : 목구조

3. 건축면적 : 99.58m2 / 30.12(py)

4. 대지면적 : 505m2

5. 외부마감 : 스타코, 징크, 적삼목주소 : 부산시 수영구 광남로 165 가인빌딩 4층

TEL : 1522-0264     FAX : 051-752-9220

(점심시간 : 12:00-13:00 / 토, 일, 공휴일 휴무)

E-mail : iiaacorp@naver.com

상호 : (주)이아     사업자번호 : 724-87-00335


--

                               

                                                                                                                                  [ 건축상담 ]주소 : 부산시 수영구 광남로 165 가인빌딩 4층

TEL : 1522-0264     FAX : 051-752-9220

(점심시간 : 12:00-13:00 / *토, 일, 공휴일 휴무)

E-mail : iiaacorp@naver.com

상호 : (주)이아     사업자번호 : 724-87-00335


--